महालक्ष्मी नगरपालिकाको १० नं. वडाका बाढी पिडीतलाई नगरपालिकाबाट र नगर प्रमुख, उपप्रमुखज्यूबाट राहत वितरण गरिदै