गत आर्थिक वर्ष २०७१।२०७२ को यथार्थ आय , चालु आर्थिक वर्ष २०७२।७३ को संसोधित आय र आगामी आर्थिक वर्ष २०७३।७४ को लागि प्रस्तावित आय विवरण

Supporting Documents: