महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असायहरुलाई उपलबध गराइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड २०७६ को अभिलेख र प्रतिवेदनको ढाँचा