मौजुदा सुची तयार गर्ने (सूचना आव्हान) गरिरहनु नपर्ने सम्बन्धमा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको पत्र

Supporting Documents: