अपांगता भएका व्यक्तिहरुको लागि समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना कार्यक्रम (सि.बि.आर) सम्बन्धी सूचना (सूचना प्रकाशित मिति: २०८०/०२/०४)

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):