सार्वजनिक खरीद /बोलपत्र सूचना

शिर्षक दस्तावेज आर्थिक वर्ष
कोटेशन माग गरिएको सम्बन्धी सूचना । प्रकाशित मिति २०७८ कात्तिक १० PDF icon कोटेशन माग गरिएको सम्बन्धी सूचना २०७८ कात्तिक १०.pdf ०७८/७९
बोलपत्र संशोधन सम्बन्धी सूचना । प्रकाशित मिति २०७८-०६-२५ PDF icon बोलपत्र संशोधन सम्बन्धी सूचना प्र मि २०७८-०६-२५.pdf ०७८/७९
Invitation for Bids | 2078 Ashwin 10 PDF icon Invitation for Bids 2078 Ashwin 10.pdf ०७८/७९
Invitation for Quotations for Gravel laying on various roads of Mahalaxmi Municipality ०७८/७९
Invitation for Bids | 2078 Bhadra 21 ०७८/७९
बोलपत्र पेश गर्ने खोल्ने मिति र Technical Criteria संशोधन सम्बन्धी सूचना | प्रकाशित मिति २०७८ साउन १२ PDF icon बोलपत्र पेश गर्ने खोल्ने मिति र Technical Criteria संशोधन.pdf ०७८/७९
बोलपत्र पेश गर्ने, खोल्ने मिति र Technical Criteria संशोधन सम्बन्धी सूचना । PDF icon बोलपत्र पेश गर्ने, खोल्ने मिति र Technical Criteria संशोधन सम्बन्धी सूचना.pdf ०७७/७८
खरिद कारबाही रद्द गरिएको सूचना २०७८ असार २१ PDF icon खरिद कारबाही रद्द गरिएको सूचना.pdf ०७७/७८
बोलपत्र पेश गर्ने र खोल्ने मिति संशोधन सम्बन्धी सूचना । प्रकाशित मितिः २०७८/०२/२१ PDF icon बोलपत्र पेश गर्ने र खोल्ने मिति संशोधन सम्बन्धी सूचना.pdf ०७७/७८
बोलपत्र पेस गर्ने र खोल्ने मिति संशोधन सम्बन्धी सूचना || प्रकाशित मिति २०७८ असार ४ गते PDF icon बोलपत्र पेस गर्ने र खोल्ने मिति संशोधन सम्बन्धी सूचना.pdf ०७७/७८
अत्यावश्यक औषधि तथा औषधिजन्य सामग्री खरिद सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । PDF icon अत्यावश्यक औषधि तथा औषधिजन्य सामग्री खरिद सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना.PDF ०७७/७८
अत्यावश्यक औषधि तथा औषधिजन्य सामग्री खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ०७७/७८
Invitation for bids Mahalaxmimun 2078 Jestha 05 ०७७/७८
आर्थिक प्रस्ताव खोलिने बारेको सूचना (प्रकाशित मिति २०७८/०२/०२) ०७७/७८
कार्यालयको भवन भत्काउन लिलामको सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने बारेको सूचना । PDF icon 2077-12-30 को राजधानी दैनिकमा प्रकाशित.pdf ०७७/७८
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना | २०७७ चैत्र ४ गते ०७७/७८
Invitation for Bids published on 2077-11-18 ०७७/७८
शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । (प्रकाशित मितिः २०७७/१०/२९) PDF icon शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना.pdf ०७७/७८
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७७-१०-२८) ०७७/७८
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (प्रकाशित मिति २०७७ १० २५) ०७७/७८
Invitation for Bids for the following mentioned works | Date of Publication 2077/10/19 PDF icon Mahalaxmi Municipality Invitation for Bids 2077 10 19.pdf ०७७/७८
आर्थिक प्रस्ताव खोलिने बारेको सूचना (प्रकाशित मिति २०७७/१०/१४) PDF icon आर्थिक प्रस्ताव खोलिने बारेको सूचना.pdf ०७७/७८
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना २०७७ १० १२ ०७७/७८
Invitation for Bids published on 2077-10-05. PDF icon Invitation for Bids published on 2077-10-05.pdf ०७७/७८
बोलपत्र संशोधन गरिएको सम्बन्धी सूचना । (२०७७/०९/१२) PDF icon Bid Addendum Notice.pdf ०७७/७८
Invitation for Sealed Quotation for the procurement of Sanitary Pad PDF icon Sanitary Pad Notice-01.pdf ०७७/७८
Invitation for Bids for the following mentioned works | Date of Publication 2077/08/10 PDF icon Invitation for bids Mahalaxmimun Nov 25 2020.pdf ०७७/७८
आर्थिक प्रस्ताव खोलिने बारेको सूचना । ०७७/७८
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (प्रकाशित मिति २०७७/०६/१६) । PDF icon बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना.pdf ०७७/७८
Invitation for Bids for the Krishna Mandir - 5 No. Ward Office - Godawari Khola Sadak Bistar (Package - 02) ०७७/७८
ठेक्का रद्द गरिएको सूचना । PDF icon ठेक्का रद्ध गरिएको सूचना ०७७ ०३ १४.pdf ७६/७७
बोलपत्रको म्याद थप गरिएको सूचना । (२०७७|०३|०४) ७६/७७
बोलपत्रको म्याद थप गरिएको सूचना । PDF icon बोल पत्रको म्याद थप गरिएको सूचना च नं ५००१.pdf ७६/७७
बोलपत्रको म्याद थप गरिएको सूचना PDF icon बोलपत्रको-म्याद-थप-गरिएको-सूचना-च-नं-४४४१.pdf ७६/७७
बोलपत्रको म्याद थप गरिएको सूचना । PDF icon बोलपत्र म्याद थप गरिएको सूचना च नं ४८९३.pdf ७६/७७
बोलपत्रको म्याद थप गरिएको सूचना । PDF icon बोलपत्रको म्याद थप गरिएको सूचना.pdf ७६/७७
बोलपत्र आव्हान सम्बन्धमा । PDF icon बोलपत्र आव्हान सम्बन्धमा.PDF ७६/७७
बोलपत्र रद्द गरिएको सूचना PDF icon वोलपत्र रद्द गरिएको सूचना.pdf ७६/७७
Invitation for Sealed Quotation for the procurement of Sanitary Pad PDF icon Sealed Quotation No GON_G_SQ_Laliptur_Mahlaxmi_04_076_77.pdf ७६/७७
Invitation for Bids PDF icon Invitation for bid.pdf ७६/७७
भुल सुधार सम्बन्धी सूचना PDF icon File.PDF ७५/७६
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना PDF icon File.PDF
बोलपत्र आवहन सम्बन्धमा । PDF icon File0003.PDF
बोलपत्र आवहन सम्बन्धमा । PDF icon File0003.PDF
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना PDF icon File.PDF
टेन्डर आवहा्न सम्बन्धमा । PDF icon bolpatra 001.pdf