सार्वजनिक खरीद /बोलपत्र सूचना

शिर्षक दस्तावेज आर्थिक वर्ष
Notice for letter of intent First date of publication : 4th shrawan 2081 (19th july 2024) PDF icon LOI all Mahalaxmi 2081-4-4 .pdf ०७८/७९
Invitation for BIDS First date of publication 20th jestha 2081(2nd June 2024) PDF icon 10 package Notice mahalaxmi 2081-2-20.pdf ०७८/७९
Notice for the Letter of Intent (LOI) First date of publication 21st may 2024(8th Jestha 2081)) PDF icon Mahalaxmi LOI- medicine 2080-2-8.pdf ०७८/७९
Invitation for BIDS First Date of publication : 15th May 2024( 2nd Jestha 2081) ०७८/७९
Notice for the Letter Of Intent(LOI) first date of publication 13th May 2024(31st Baishakh 2081)) ०७८/७९
Invitation for BIDS First Date of publication : 2nd May 2024( 20th Baishak 2081) PDF icon suchana mahalaxmi 080-1-20.pdf ०७८/७९
Invitation for BIDS First Date of publication : 28th April 2024( 16th Baishak 2081) PDF icon Mahalaxmi final suchana format 080-1-16.pdf ०७८/७९
Invitation for BIDS First Date of publication : 19 April 2024( 7 Baishak 2081) PDF icon Mahalaxmi suchana 2081-1-7.pdf ०७८/७९
Invitation for BID First date of Publication : 12/12/2080(25th march 2024) ०७८/७९
Notice For the Letter of Intent (LOI) First date of publication 5/12/2080 (18th March 2024) ०७८/७९
Notice for the Letter Of Intent(LOI) (first date of publication 5th March 2024) ०७८/७९
Notice for the Letter Of Intent(LOI) (first date of publication 4th March 2024) ०७८/७९
Notice of Technical BID Approval (First date of Publication 4th March 2024) ०७८/७९
Notice for the Letter Of Intent(LOI) (first date of publication 29th feburary 2024) ०७८/७९
Notice for Technical BID Approval Published date 12th February 2024 ०७८/७९
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना प्रकाशित मिति : २०८०/१०/०८ ०७८/७९
Invitation for BID Published date 16th January 2024 ०७८/७९
दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ०७८/७९
Invitation for Bids ०७८/७९
सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना प्रकाशित मिति : २०८०/०७/०३ ०७८/७९
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना प्रकशित मिति : २०८०/०४/११ ०७८/७९
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (सूचना प्रकाशित मिति २०८०।०२।२२) ०७८/७९
Invitation For Bids for the Following Mentioned Work ( Published Date: 2080/02/10 ) ०७८/७९
आर्थिक प्रस्ताव खोलिने बारेको सूचना ( सूचना प्रकाशित मिति : २०८०/०२/०९ ) ०७८/७९
शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (सूचना प्रकाशित मिति २०८०।०१।२८) ०७८/७९
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (सूचना प्रकाशित मिति २०८०।०१।२८) ०७८/७९
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (सूचना प्रकाशित मिति २०७९।१२।१७) ०७८/७९
Invitation for Sealed Quotations for the Installing Main Gate and Truss Structure of Ward Office Building-2 (Published Date: 2079/12/12) ०७८/७९
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (सूचना प्रकाशित मिति २०७९।१२।१०) ०७८/७९
शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (सूचना प्रकाशित मिति २०७९।१२।१०) ०७८/७९
Invitation for Bids for the following Mentioned Work(Published Date: 2079/12/08) ०७८/७९
ठेक्का सम्झौता अन्त्य गर्नु पूर्व जारि गरिएको सर्बजनिक सूचना ( सूचना प्रकाशित मितिः २०७९।१२।०६) ०७८/७९
बोलपत्र रद्ध गरिएको सूचना (सूचना प्रकाशित मितिः २०७९।११।२१) ०७८/७९
Invitation For Bid Published date : 2079/11/21 ०७८/७९
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (सूचना प्रकाशित मितिः २०७९।११।१९) ०७८/७९
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (सूचना प्रकाशत मितिः २०७९।११।१६) ०७८/७९
आर्थिक प्रस्ताव खोलिने बारेको सूचना (सूचना प्रकाशत मितिः २०७९।११।१६) ०७८/७९
विज्ञापन कर ठेक्काको सिलबन्दी दरभाउपत्रको सूचना प्रकाशित मिति २०७९।११।१२ ०७८/७९
Invitation For Bid Published date : 2079/11/08 ०७८/७९
Invitation for the Bids for the following mentioned work ०७८/७९
शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ०७८/७९
विज्ञापन कर ठेक्काको सिलबन्दी दरभाउपत्रको सूचना प्रकाशित मिति २०७९/०८/०२ PDF icon bid_002.pdf ०७८/७९
मोटरसाईकल र स्कुटर खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना प्रकाशित मिति : २०७९/०८/०२ PDF icon motorcycle&Scooter.pdf, PDF icon bike and scooter tenical spefication.pdf ०७८/७९
बोलपत्रको Technical Criteria संशोधन सम्बन्धी सूचना PDF icon Plan_correction.pdf ०७८/७९
मेसिन खरिद गर्ने सम्बन्धि सूचना प्रकाशित मिति : २०७९/०७/०६ PDF icon BID_001.pdf, PDF icon USG Colour.pdf, PDF icon DR.pdf, PDF icon X-Ray.pdf ०७८/७९
Invitaion For Bid Published date : 2079/07/06 PDF icon WNBC01-079-80.pdf ०७८/७९
सिलबन्दी दरभाउ-पत्र आव्ह्वान सम्बन्धी सूचना प्रकाशित मिति : २०७९-०६-०५ PDF icon Mahalaxmi Bid.pdf ०७८/७९
Invitation for Bid Published in Sourya National daily Published on 11 September 2022 PDF icon notice cropped.pdf ०७८/७९
Invitation for sealed Quotation Published date : 2022/08/30 ०७८/७९
सवारी साधन खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना प्रकाशित मिति : २०७९/०५/०९ PDF icon 4x13cc Mahalaxmi Mun Notice.pdf ०७८/७९
Invitation for sealed quotation published date : 2022/08/17 PDF icon sealed quotation.pdf ०७८/७९
कोटेशन माग गरिएको सम्बन्धी सूचना । प्रकाशित मिति २०७८ कात्तिक १० PDF icon कोटेशन माग गरिएको सम्बन्धी सूचना २०७८ कात्तिक १०.pdf ०७८/७९
बोलपत्र संशोधन सम्बन्धी सूचना । प्रकाशित मिति २०७८-०६-२५ PDF icon बोलपत्र संशोधन सम्बन्धी सूचना प्र मि २०७८-०६-२५.pdf ०७८/७९
Invitation for Bids | 2078 Ashwin 10 PDF icon Invitation for Bids 2078 Ashwin 10.pdf ०७८/७९
Invitation for Quotations for Gravel laying on various roads of Mahalaxmi Municipality ०७८/७९
Invitation for Bids | 2078 Bhadra 21 ०७८/७९
बोलपत्र पेश गर्ने खोल्ने मिति र Technical Criteria संशोधन सम्बन्धी सूचना | प्रकाशित मिति २०७८ साउन १२ PDF icon बोलपत्र पेश गर्ने खोल्ने मिति र Technical Criteria संशोधन.pdf ०७८/७९
बोलपत्र पेश गर्ने, खोल्ने मिति र Technical Criteria संशोधन सम्बन्धी सूचना । PDF icon बोलपत्र पेश गर्ने, खोल्ने मिति र Technical Criteria संशोधन सम्बन्धी सूचना.pdf ०७७/७८
खरिद कारबाही रद्द गरिएको सूचना २०७८ असार २१ PDF icon खरिद कारबाही रद्द गरिएको सूचना.pdf ०७७/७८
बोलपत्र पेश गर्ने र खोल्ने मिति संशोधन सम्बन्धी सूचना । प्रकाशित मितिः २०७८/०२/२१ PDF icon बोलपत्र पेश गर्ने र खोल्ने मिति संशोधन सम्बन्धी सूचना.pdf ०७७/७८
बोलपत्र पेस गर्ने र खोल्ने मिति संशोधन सम्बन्धी सूचना || प्रकाशित मिति २०७८ असार ४ गते PDF icon बोलपत्र पेस गर्ने र खोल्ने मिति संशोधन सम्बन्धी सूचना.pdf ०७७/७८
अत्यावश्यक औषधि तथा औषधिजन्य सामग्री खरिद सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । PDF icon अत्यावश्यक औषधि तथा औषधिजन्य सामग्री खरिद सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना.PDF ०७७/७८
अत्यावश्यक औषधि तथा औषधिजन्य सामग्री खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ०७७/७८
Invitation for bids Mahalaxmimun 2078 Jestha 05 ०७७/७८
आर्थिक प्रस्ताव खोलिने बारेको सूचना (प्रकाशित मिति २०७८/०२/०२) ०७७/७८
कार्यालयको भवन भत्काउन लिलामको सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने बारेको सूचना । PDF icon 2077-12-30 को राजधानी दैनिकमा प्रकाशित.pdf ०७७/७८
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना | २०७७ चैत्र ४ गते ०७७/७८
Invitation for Bids published on 2077-11-18 ०७७/७८
शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । (प्रकाशित मितिः २०७७/१०/२९) PDF icon शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना.pdf ०७७/७८
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७७-१०-२८) ०७७/७८
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (प्रकाशित मिति २०७७ १० २५) ०७७/७८
Invitation for Bids for the following mentioned works | Date of Publication 2077/10/19 PDF icon Mahalaxmi Municipality Invitation for Bids 2077 10 19.pdf ०७७/७८
आर्थिक प्रस्ताव खोलिने बारेको सूचना (प्रकाशित मिति २०७७/१०/१४) PDF icon आर्थिक प्रस्ताव खोलिने बारेको सूचना.pdf ०७७/७८
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना २०७७ १० १२ ०७७/७८
Invitation for Bids published on 2077-10-05. PDF icon Invitation for Bids published on 2077-10-05.pdf ०७७/७८
बोलपत्र संशोधन गरिएको सम्बन्धी सूचना । (२०७७/०९/१२) PDF icon Bid Addendum Notice.pdf ०७७/७८
Invitation for Sealed Quotation for the procurement of Sanitary Pad PDF icon Sanitary Pad Notice-01.pdf ०७७/७८
Invitation for Bids for the following mentioned works | Date of Publication 2077/08/10 PDF icon Invitation for bids Mahalaxmimun Nov 25 2020.pdf ०७७/७८
आर्थिक प्रस्ताव खोलिने बारेको सूचना । ०७७/७८
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (प्रकाशित मिति २०७७/०६/१६) । PDF icon बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना.pdf ०७७/७८
Invitation for Bids for the Krishna Mandir - 5 No. Ward Office - Godawari Khola Sadak Bistar (Package - 02) ०७७/७८
ठेक्का रद्द गरिएको सूचना । PDF icon ठेक्का रद्ध गरिएको सूचना ०७७ ०३ १४.pdf ७६/७७
बोलपत्रको म्याद थप गरिएको सूचना । (२०७७|०३|०४) ७६/७७
बोलपत्रको म्याद थप गरिएको सूचना । PDF icon बोल पत्रको म्याद थप गरिएको सूचना च नं ५००१.pdf ७६/७७
बोलपत्रको म्याद थप गरिएको सूचना PDF icon बोलपत्रको-म्याद-थप-गरिएको-सूचना-च-नं-४४४१.pdf ७६/७७
बोलपत्रको म्याद थप गरिएको सूचना । PDF icon बोलपत्र म्याद थप गरिएको सूचना च नं ४८९३.pdf ७६/७७
बोलपत्रको म्याद थप गरिएको सूचना । PDF icon बोलपत्रको म्याद थप गरिएको सूचना.pdf ७६/७७
बोलपत्र आव्हान सम्बन्धमा । PDF icon बोलपत्र आव्हान सम्बन्धमा.PDF ७६/७७
बोलपत्र रद्द गरिएको सूचना PDF icon वोलपत्र रद्द गरिएको सूचना.pdf ७६/७७
Invitation for Sealed Quotation for the procurement of Sanitary Pad PDF icon Sealed Quotation No GON_G_SQ_Laliptur_Mahlaxmi_04_076_77.pdf ७६/७७
Invitation for Bids PDF icon Invitation for bid.pdf ७६/७७
भुल सुधार सम्बन्धी सूचना PDF icon File.PDF ७५/७६
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना PDF icon File.PDF
बोलपत्र आवहन सम्बन्धमा । PDF icon File0003.PDF
बोलपत्र आवहन सम्बन्धमा । PDF icon File0003.PDF
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना PDF icon File.PDF
टेन्डर आवहा्न सम्बन्धमा । PDF icon bolpatra 001.pdf