बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (प्रकाशित मिति २०७७ १० २५)