खरिद कारबाही रद्द गरिएको सूचना २०७८ असार २१

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):