आई.पि.भी. खोप अभियान २०८१ संचालन सम्बन्धमा प्रकाशित मिति : २०८१/०२/११

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):