आधारभूत तह उतीर्ण (कक्षा ८) को परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको सूचना । प्रकाशित मितिः २०७८-१२-११ २०७८

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):