आधारभूत तह परीक्षा समितिको आधारभूत तहको परीक्षा सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):