करारमा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी सूचना

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):