गाउँपालिका, नगरपालिका, महानगरपालिका भित्रको सेरोफेरो कार्यक्रममा नगर प्रमुख श्री रामेश्वर श्रेष्ठज्यूसँग गरिएको कुराकानी