दोश्रो चरणको भर्ना अभियान कार्यान्वयन र शिक्षा तथा बाल दिवस सम्बन्धमा ।