नगर प्रमुख श्री रामेश्वर श्रेष्ठज्यूद्वारा आदरणीय मतदाता तथा नगरबासीहरूमा सम्झना तथा आभार।

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):