नगर प्रमुख श्री रामेश्वर श्रेष्ठ ज्यूको नगरवासीहरुमा विशेष अनुरोध