नगर प्रहरीको परीक्षा कार्यक्रम तोकिएको सम्बन्धी सूचना ।

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):