नगर प्रहरी पदको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परिक्षाको विज्ञापन प्रथम पटक प्रकाशित मिति : २०८१/०१/१४

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):