नगर प्रहरी पदपूर्तिका लागि स्वीकृत पाठ्यक्रम प्रकाशित गरिएको सूचना प्रकाशित मिति २०८१/०२/१७

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):