नगर प्रहरी सेवा करारमा लिनेसम्बन्धी सूचना । (प्रकाशन मिति २०७७ चैत्र १२ गते)