निकासा - चेक भुक्तानी सम्बन्धमा (प्रकाशित मिति २०७८ असार ४ गते)

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):