नियुक्ति पत्र बुझ्न आउने सम्बन्धमा प्रकाशित मिति : २०८०-०९-०१

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):