पोलमा रहेका तार व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचना ।

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):