प्राप्त सहयोगको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा ।

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):