बार्षिक योजना, कार्यक्रम तथा बजेट पेश गर्ने सम्बन्धमा प्रकाशित मिति : २०७९/०२/१६

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):