बैकल्पिक उम्मेद्वारले सम्पर्क राख्ने सम्बन्धि सूचना प्रकाशित मिति : २०७९/०५/२९

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):