ब्याक ह्वो लोडर चालक करारमा लिने बारेको सूचना ।

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):