महालक्ष्मी नगरपालिकाको कोभिड-१९ सम्बन्धी जरूरी सूचना । प्रकाशित २०७८ माघ ०३

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):