महालक्ष्मी नगरपालिकाको सहभागितामूलक योजना सञ्चालन किताब ।