महालक्ष्मी नगरपालिका क्षेत्रभित्रका शिक्षण संस्थाहरुलाई विदा दिईएको सम्बन्धी सूचना

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):