महालक्ष्मी नगरपालिका, ललितपुरको प्रथम नगर सभाको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम