महालक्ष्मी नगरपालिका ललितपुरको प्रेस नोट

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):