महालक्ष्मी नगरपालिका स्वास्थ्य संस्था दर्ता, अनुमति तथा नवीकरणसम्बन्धी निर्देशिका २०७८