रोजगार संयोजक पदमा करार सेवाको लागि दरखास्त दिने अन्तिम दिन सम्बन्धी सूचना ।

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):