लिखित परीक्षाको सम्पर्क मिति परिवर्तन सम्बन्धमा ।

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):