विद्यालय अनुमति, कक्षा थप, विद्यालय स्थानान्तरण र नाम परिवर्तन सम्बन्धमा ।