विद्यालय तहको IEMIS अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा ।

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):