विद्यालय दर्ता अद्यावधिक सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना