वैकल्पिक उमेदवारले सम्पर्क राख्ने सम्बन्धि सूचना प्रकाशित मिति : २०७९/०५/०९

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):