महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

वैकल्पिक प्राणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):