शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षणमा उत्तीर्ण हुने उमेद्वारहरूको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । २०७८ साउन ०१