शिक्षक/कर्मचारीको जेठ महिनाको तलब भत्ता निकासा सम्बन्धमा । (श्री सामुदायिक विद्यालयहरु, सबै)

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):