सडकमा अव्यवस्थित पार्कीङ, निर्माण सामाग्रीहरु राख्ने तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरुलाई कारवाही सम्बन्धी सूचना