सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि Biometric Verification अनिवार्य हुने सम्बन्धमा

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):