सूचना गै.स.स.ले आ.व. ०८१/८२ को बजेट तथा कार्यक्रम पेश गर्ने सम्बन्धमा

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):