सूचना प्रविधि अधिकृतको संक्षिप्त सूची र परीक्षा मिति कायम सम्बन्धी सूचना

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):