सेवा प्रभावित हुने सम्बन्धी सूचना (प्रकाशन मिति २०७७ ०३ ३१)

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):