IEMIS अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा । (श्री सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरु, पूर्व प्राथमिक विद्यालयहरु समेत)

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):