महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

सूचना तथा समाचार

PAN NUMBER सम्बन्धमा

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

IEMIS सम्बन्धमा

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

सूचना ! सूचना ! ! सूचना! ! !

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

सूचना ! सूचना !! सूचना !!!

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

Pages