महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

सेवा करारमा पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना (पदः उद्यम विकास सहजकर्ता, सङ्ख्या २)

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):